Stredoeurópske medzináboženské fórum – CEIF 2016

FWRS-LOGOskef-sk-logo-fonoknabs-velkeNAT logo NEW 2013 V2 (1)LOGO_SAPN_1

partneri final

Slovenčina
English
Esperanto
Registration

Stredoeurópske medzináboženské fórum 2016 (Central European Interfaith Forum, CEIF) sa uskutočnilo dňa 25. júla 2016 v Župnom dome v historickej Nitre. Jeho organizátormi sú občianske združenie Fórum náboženstiev sveta – Slovensko a Slovenská esperantská federácia v spolupráci s ďalšími partnermi. CEIF 2016 sa konalo pri príležitosti 101. Svetového kongresu esperanta, nad ktorým prevzal záštitu prezident SR Andrej Kiska.

CEIF 2016 bolo príspevkom Slovenska do posilňovania dialógu medzi náboženstvami, spoločného hľadania riešení rastúceho medzietnického, medzikultúrneho a medzináboženského napätia, konfliktov vyvolávajúcich nacionalizmus, extrémizmus, xenofóbiu, odpor a strach obyvateľstva, ako aj zložitých hospodárskych, sociálnych a spoločenských problémov vo svete, v súčasnosti najmä v EÚ pod vplyvom nekontrolovaného príchodu veľkého počtu migrantov.

Prečítajte si Nitrianske vyhlásenie CEIF 2016 na tomto linku.


Program 

Stiahnite si finálny program CEIF 2016.

09:00 Úvod

Post-sekulárna spoločnosť?
Dá sa zosnúbiť nová realita sekulárneho sveta s oživením viery? Diskusia predstaviteľov troch monoteistických náboženstiev.

Sloboda: Na tejto skale postavím svoju cirkev
Sloboda náboženstva a vierovyznania je kolískou všetkých ľudských práv. Zohráva zásadný význam pre mier, spravodlivosť a udržateľný rozvoj sveta.

11:00 Migranti: Strach a/alebo súcit?
Dokáže Európska únia dostať tok migrantov pod kontrolu? Dokáže naplniť svoje morálne a medzinárodnoprávne záväzky prijať ľudí v ohrození a zároveň udržať hodnotový základ západnej civilizácie? V diskusii sa zároveň oboznámime s príbehmi a príkladmi dobrej praxe v radoch prisťahovalcov a utečencov, ktorí našli na Slovensku a v Európe svoj druhý domov. 

12:40 Obed
Na pozvánky.

13:30 Vnútorné korene chudoby
Chudoba je morálnym problémom vnímaným všetkými náboženstvami. Dá sa posilniť sociálne a kultúrne hodnoty bez ohrozenia ekonomického rastu? Ako môže mladá generácia získať duchovné ukotvenie, ktoré bude základom celoživotnej cesty? V tomto paneli sa odborníci, náboženskí lídri, aktivisti a ďalší diskutujúci sústredia na právo človeka na dôstojný život a zmenu hodnotového rebríčka s dôrazom na dobročinnosť a lásku k blížnemu. Inšpiráciou môže byť vízia pápeža Františka o chudobnej cirkvi pre chudobných.

Lásku a nie vojnu chceme
Skutočnosť, že náboženské rozpory sú zdrojom mnohých konfliktov vo svete, je všeobecne známa. Spoločný duchovný základ všetkých náboženstiev však takisto môže predstavovať východisko pre urovnanie sporov, zacelenie rán a dlhodobý mier. Dokážu sekulárne a náboženské autority spolupracovať či vzájomne sa dopĺňať pri presadzovaní mieru vo svete? Existujú styčné plochy v boji proti radikalizácii a pri úsilí o zachovanie hodnôt slobody a demokracie?

16:00 Dialóg medzi náboženstvami: o čom? načo? ako?
Často sa hovorí, že mier vo svete nenastane bez mieru medzi náboženstvami — a na ten je nevyhnutný medzináboženský dialóg. Na čo by sa mal zamerať dialóg? Čo sa dá od neho očakávať? A ako ho viesť tak, aby naplnil tieto očakávania? 

18:00-20:00 Medzináboženské stretnutie v modlitbe a zamyslení


Kto vystúpil na CEIF 2016?


saeed_okSaeed Ahmed,
docent, Government College of Commerce; autor, SufiWisdom, Rawalpindi

benkovaBea Benková, zakladateľka a výkonná riaditeľka, Global Institute for Extraordinary Women, Londýn

bielefeldtHeiner Bielefeldt, osobitný spravodajca OSN pre oblasť slobody náboženstva alebo viery; filozof, historik, katolícky teológ, profesor ľudských práv a politiky ľudských práv, Univerzita v Erlangene-Norimbergu, Ženeva/Erlangen (video)

bothmer_ok
Jo Bothmer,
spoluzakladateľ, Európska sieť proti chudobe, Amsterdam

coussonPhilippe Cousson, prezident, Medzinárodná liga kresťanských esperantistov (KELI), Poitiers

Llukas_chmelikukáš Chmelík, učiteľ tibetského buddhizmu

choeTaesok Choe, bývalý prezident, Esperantská asociácia Won budhizmu (EAŬ), Južná Kórea

 

degroMarek Degro, riaditeľ, Nadácia Antona Tunegu; bývalý predseda, Kresťansko-demokratická mládež Slovenska, Bratislava

demesPavol Demešbývalý minister medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky, Bratislava


dravecky_sJozef Dravecký
, bývalý veľvyslanec SR pri Svätej stolici, Bratislava


figelJán Figeľ,
osobitný vyslanec EÚ pre náboženskú slobodu vo svete, Európska komisia, Brusel/Bratislava

galEgon Gál, predseda, Židovská náboženská obec Bratislava

anna_galovicova_circleAnna Galovičová, čestná predsedníčka, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko; predsedníčka, Slovenská sieť proti chudobe, Bratislava/Piešťany

goodmanMaureen Goodman, programová riaditeľka, Duchovná univerzita Brahma Kumaris,  Londýn

hasnaMohamad Safwan Hasna, zakladateľ a predseda, Islamská nadácia na Slovensku, Bratislava

kapustinMiša Kapustin, liberálny rabín, Bratislava (video)

kimuraKatsuya Kimura, riaditeľ, medzinárodné oddelenie, The Oomoto Foundation, Tokyo

kondrlaPeter Kondrla, vedúci, Katedra náboženských štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra


krcmeryVladimír Krčméry
, rektor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety; manažér, RESOTY – Resocializačná komunita Antona Srholca, Bratislava

unni_krishnanUnni Krishnan, spoluzakladateľ, LongWealth, Viedeň

anna_somos_krishnanAnna Krishnan-Somos, spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka, LongWealth, Viedeň

 

meseznikovGrigorij Mesežnikov, riaditeľ, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava


Irène Montjoye
, irene_montjoyeliterárna vedkyňa a kulturologička, Viedeň


mario_nicolini_circleMário Nicolini
, výkonný riaditeľ, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, Bratislava

ondrejovicDušan Ondrejovič, profesor a emeritný dekan, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (video)

pallaviciniYahya Pallavicini, splnomocnenec pre medzináboženský dialóg, Rímska mešita; viceprezident, Talianske islamské náboženské spoločenstvo (COREIS), Rím (video)

daniel_pastircakDaniel Pastirčák, kazateľ, Cirkev bratská, Bratislava

Maroš Prachár, teológ, Rusovce

semanPeter Seman, Europedirect, Prešov

Jspillerovaitka Spillerová, Bahájske spoločenstvo, Bratislava

skripekBranislav Škripek, poslanec Európskeho parlamentu, Brusel

tonkinHumphrey Tonkin, bývalý prezident,  Svetová esperantská asociácia; profesor a emeritný prezident, Hartfordská univerzita

tittelovaAndrea Tittelová, zakladateľka a výkonná riaditeľka, Akadémia dobrej politiky (YPE), Bratislava

Ľudmila Verbická, pverbitskaredsedníčka, Ukrajinsko-Slovenská iniciatíva, Bratislava

Fwitdoeckt_oklory Witdoeckt, predsedníčka, Belgická esperantská federácia; viceprezidentka,  Európska esperantská únia; čestná členka, Medzinárodná asociácia katolíckych esperantistov (IKUE), Oostende

zaborskaAnna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu, Brusel

elisabeth_ziegler_dureggerElisabeth Ziegler-Dureggerveľvyslankyňa, Fórum náboženstiev sveta; Cooperation Circle Osttirol,  United Religions Initiative (URI),  Lienz

Chcete vedieť viac o vybraných spíkroch?


Do hlavného programu sme pozvali aj ďalšie osobnosti, vrátane predstaviteľov registrovaných cirkví na Slovensku, avšak do uzávierky programu sme nedostali ich reakciu, alebo sa ospravedlnili.


V prípade otázok ohľadne CEIF 2016 nás kontaktujte na info@fwr.sk alebo našich kontaktoch.
Odporúčame článok CEIF 2016: Počkať, to naozaj nie sú všetci moslimovia teroristi?Takisto Vás určite zaujme Dalajláma v rozhovore, slovenské osobnosti v reakcii

 


Central European Interfaith Forum – CEIF 2016

CEIF-2016-logo


More than 150 participants representing 20 nations, 3 continents, 7 world religions as well as other religious, spiritual or humanist traditions, met in Nitra, Slovakia, on 25 July 2016, to jointly address some of humanity’s most vexing problems.

The Central European Interfaith Forum (CEIF 2016) convened in Slovakia’s ancient cultural and spiritual centre for fascinating interfaith and civic exchanges in the search for solutions to the growing ethnic, cultural and religious tension in Europe. The alarming trends of nationalism, extremism and xenophobia in our societies, as well as the world’s complex economic, social and political issues, require dialogue between the spiritual individuals, communities, authorities, and the guiding institutions of this world. This is the kind of dialogue, followed by practical action, that the Central European Interfaith Forum aims to inspire.

Accompanied by a policy session on poverty, a lively NGO Forum and a sweeping photo exhibition titled “I Saw All Churches of Slovakia”, the Forum culminated with an Interfaith Meeting in Prayer and Thought.

Please read the Nitra Statement from the Forum here.


Agenda

Download the final agenda of CEIF 2016.

09:00 Welcome

A Post-Secular Society?
Can the new reality of a secular world be reconciled with a renewal of faith? A discussion between the three monotheistic religions. 

Freedom: Upon This Rock I Will Build My Church
Freedom of religion and belief is the bedrock of all human rights. The panel will highlight the crucial importance of international religious freedom in the advancement of a just, peaceful and sustainable world.

11:00 Migrants: Fear and/or Compassion? 
Is the European Union able to get the flow of migrants under control? Is the Union able to fulfill its moral and international legal obligations to accept people at risk while maintaining the values of Western civilization? The panel will also present personal stories and examples of best practice from immigrants and refugees who found their second home in Slovakia and Europe. 

12:40 Golden Lunch
By invitation.

13:30 Inner Roots of Poverty
Poverty is a moral problem perceived as such by all religions. How do we strengthen social and cultural values without jeopardizing economic growth? How does the new generation achieve spiritual grounding that will drive their actions over their lifetime? In this panel, experts, religious leaders and activists will focus on the human rights to live in dignity and achieve upward mobility with an emphasis on charity, compassion and love. One inspiration may be the vision of Pope Francis for “a poor church for the poor”.

Give Love Not War 
The fact that religious divisions fuel many conflicts in the world is well known. However, the spiritual commonalities deep within all faiths can also be a basis for the settlement of disputes, the healing of wounds and the creation of lasting peace. Is it possible to envision that secular and religious authorities cooperate and complement each other in promoting peace in the world? Is there common ground in the fight against radicalization and in efforts to preserve the values of freedom and democracy?

16:00 Interreligious Dialogue: What? Why? How?
It is often said that there will be no peace in the world without peace among religions – and interreligious dialogue is essential to achieve that goal. The roundtable will provide insights into the growth and meaning of religion, ecumenical and interreligious institutions in today’s age. What topics should dialogue address? What can we expect from dialogue? How should dialogue be conducted to fulfill these expectations? 

18:00-20:00 Interfaith Meeting in Prayer and Thought


The list of confirmed speakers for CEIF 2016 included the following personalities:

abualnasrFahad Abualnasr, Director General, KAICIID, Vienna (video)

saeed_okSaeed Ahmed, Associate Professor (Ret.), Government College of Commerce, Rawalpindi

 

benkovaBea Benkova, European Transformation Leader, Founder, Global Institute of Extraordinary Women (GIFEW), London

bielefeldtHeiner Bielefeldt, United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief; Philosopher, Historian, Catholic Theologian, Professor of Human Rights and Human Rights Policy, University of Erlangen-Nürnberg, Geneva/Erlangen (video)

coussonPhilippe Cousson, President, International League of Christian Esperantists (KELI), Nouaillé Maupertuis

lukas_chmelikLukáš Chmelík, Teacher of Tibetan Buddhism (video)

choeTaesok Choe, former President, Esperanto Association of Won Buddhism (EAŬ), South Korea

degroMarek Degro, Director, Anton Tunega Foundation; former Chairman, Christian Democratic Youth of Slovakia, Bratislava

demesPavol Demeš, Former Minister of International Relations of the Slovak Republic, Bratislava


Jozef Dravecký
, former Ambassador of dravecky_sSlovakia to the Holy See, Bratislava

bothmer_okJo Bothmer, Co-founder, European Anti-Poverty Network, Amsterdam


figelJán Figeľ,
EU Special Envoy for Religious Freedom in the World, European Commission, Brussels/Bratislava

galEgon Gál, President, Jewish Religious Community Bratislava

anna_galovicova_circleAnna Galovičová, Honorary Chairman, Forum of the World’s Religions – Slovakia; Chairman, Slovak Anti-Poverty Network, Bratislava/Piešťany

goodmanMaureen Goodman, Program Director, Brahma Kumaris World Spiritual University, London

hasnaMohamad Safwan Hasna, Founder and Chairman, Islamic Foundation in Slovakia, Bratislava

kapustinMisha Kapustin, Liberal Rabbi, Bratislava (video)

kimuraKatsuya Kimura, Director, International Department, The Oomoto Foundation, Tokyo

kondrlaPeter Kondrla, Head, Department of Religious Studies, Philosophical Faculty, University of Constantine the Philosopher, Nitra

krcmeryVladimír Krčméry, Rector, St Elizabeth University of Health and Social Sciences; Manager, RESOTY Re-socialization Community of Anton Srholec, Bratislava

unni_krishnanUnni Krishnan, Co-founder, Chief Service Architect, LongWealth, Vienna

anna_somos_krishnanAnna Krishnan-Somos, Co-founder, Managing Director, LongWealth, Vienna

Grigorij Mesežnikov, President, meseznikovInstitute for Public Affairs, Bratislava


Irène Montjoye
, irene_montjoyeScholar in Literature and Cultural Studies, Vienna


Mário Nicolini
, Executive Director, mario_nicolini_circleForum of the World’s Religions – Slovakia, Bratislava

ondrejovicDušan Ondrejovič, Professor, Dean Emeritus, Faculty of Evangelical Theology, Comenius University, Bratislava (video)

pallaviciniYahya Sergio Pallavicini, Vice-President, Italian Islamic Religious Community (COREIS), Rome (video)


daniel_pastircakDaniel Pastirčák
, Preacher, free evangelical church Cirkev bratská (Church of the Brethren), Bratislava 

Peter Seman, Europedirect, Prešov

skripekBranislav Škripek, Member of European Parliament, Brussels

tonkinHumphrey Tonkin, former President, World Esperanto Association; Professor, President Emeritus, University of Hartford

 

tittelovaAndrea Tittelová, Founder & Managing Director, Youth Politics Education, Bratislava

verbitskaLyudmilla Verbitska, Chairman of the Board, Ukrainian-Slovak Initiative, Bratislava

Fwitdoeckt_oklory Witdoeckt, Chairman, Belgium Esperanto Federation; Vice-Chairman, European Esperanto Union; Member-for-Life, International Association of Catholic Esperantists (IKUE), Oostende

zaborskaAnna Záborská, Member of European Parliament, Brussels

elisabeth_ziegler_dureggerElisabeth Ziegler-Duregger, Ambassador of the Parliament of the World’s Religions; Cooperation Circle Osttirol, United Religions Initiative, Lienz


For any questions regarding CEIF 2016 please write us to info@fwr.sk or use our direct contacts.


Interreligia forumo en Centra Eŭropo – CEIF 2016

logo_esperanto_nitra

Slovakio gastigos la prestiĝan 101-an Universalan Kongreson de Esperanto. Ĝi okazos en la historia urbo Nitro inter 23-a kaj 30-a de julio 2016 en la unua monato de slovaka prezidado en la Eŭropa Unio. La aranĝon aŭspicias la prezidento de Slovaka Respubliko Andrej Kiska kaj Slovaka Poŝto preparas specialan emision de poŝtmarkoj.

La Universala Kongreso de Esperanto estas organizata ĉiujare en alia loko kaj partoprenas ĝin averaĝe 2 000 partoprenantoj el pli ol 80 landoj. En la teritorio de Slovakio ĉi tiu kongreso okazos por la unua fojo. Laŭ nombro de partoprenantoj, la tempo de sia daŭro kaj internacieco ĝi estas la plej granda internacia aranĝo dum la unua prezidado de Slovakio en la Konsilantaro de la Eŭropa Unio.

Okaze de la kongreso multaj akompanaj aranĝoj estos organizitaj en Slovakio. Unu el ili estas Interreligia renkontiĝo, lundon la 25-an de julio 2016. Ĝiaj organizantoj estascivita asocio La Forumo de mondaj religioj – Slovakio kaj Slovakia Esperanta Federacio  kunlabore kun aliaj partneroj.

CEIF 2016 okazos en la koncerta salono de Župný dom en Nitra (Župné námestie 3, 949 01 Nitra). En la sama konstruaĵo estas Oficejo de la Nitra mem-administra regiono kaj galerio de Nitra.

La renkontiĝo estos la kontribuaĵo de Slovakio por plifortigi la dialogon inter religioj, komuna serĉado de solvoj de kreskanta interetna, interkultura kaj interreligia tensioj, konfliktoj estigantaj nacionalismon, ekstremismon, ksenofobion, reziston kaj timon de loĝantoj kaj komplikajn ekonomiajn, socialajn kaj sociajn problemoj en la mondo, nuntempe ĉefe en EU pro nekontrolita alveno de multaj migrantoj.


Programo (download)

09:00 Bonvenon

11:00 Migrado kaj integriĝo
Ĉu la Eŭropa Unio kapablas kontroli la fluon de migrantoj? Ĉu ĝi kapablas plenumi siajn moralajn kaj internaciaj devoj akcepti endanĝerigitajn homojn kaj samtempe protekti la bazon de valoroj de okcidenta civilizo? En la diskuto ni konatiĝos kun la rakontoj kaj ekzemploj de bona praktiko inter enmigrintoj kaj rifuĝintoj, kiuj trovis sian duan hejmon en Slovakio kaj Eŭropo. 

12:40 Bonfara lunĉo

13:30 Malriĉeco kaj malegaleco de enspezoj
Malriĉeco estas morala problemo perceptata per ĉiuj religioj. Kiel plifortigi la sociajn kaj kulturajn valorojn? Ĉu tio eblas sen endanĝerigo de ekonomia kresko? Kiel la nova generacio ricevos spiritan edukadon, kiu inspiros iliajn agojn dum la tuta vivo? En ĉi tiu panel-diskuto fakuloj, religiaj gvidantoj, aktivuloj kaj aliaj diskutantoj koncentriĝos je la rajto de homo pri la digna vivo kaj ŝanĝo de la valor-sistemo kun emfazo je karitato kaj amo al proksimuloj. Inspiro povas esti vizio de la papo Francisko pri la malriĉa eklezio por malriĉuloj.

Paco kaj sekureco
La fakto, ke religiaj disputoj estas fonto de multaj konfliktoj en la mondo, estas ĝenerale konata. La komuna spirita bazo de ĉiuj religioj povas esti elirpunkto por solvo de disputoj, resanigo de vundoj kaj longtempa paco. Ĉu sekularaj kaj religiaj gvidantoj povas kunlabori kaj reciproke kompletigi sin ĉe la plifortigo de paco en la mondo? Ĉu ekzistas komunaj punktoj en la batalo kontraŭ radikaliĝo kaj en la streboj konservi valorojn de libereco kaj demokratio?

16:00 Dialogo inter religioj: Pri kio? Kial? Kiel?
Oni ofte diras, ke paco en la mondo ne povas ekesti sen paco inter religioj – kaj por tio necesas interreligia dialogo. La ronda tablo ebligos rigardi je kreskanta rolo de religio, ekumenaj kaj interreligiaj institucioj en la hodiaŭa mondo. Pri kio devus koncentriĝi la dialogo? Kion oni povas atendi de ĝi? Kaj kiel gvidi ĝin, por ke ĝi plenumu ĉi tiujn atendojn? 

18:00-20:00 Interreligia renkontiĝo en preĝo


La listo de konfirmitaj prelegantoj por CEIF 2016 enhavas jenajn personojn:

Saeed Ahmed, Lektoro (Ret.), Registara kolegio de komerco, Prezidanto, Islama Esperanto-Asocio, Rawalpindi

Jozef Balica, estrarano, Slovaka reto kontraŭ malriĉeco, Humenné

Lukáš Chmelík, Instruisto de tibeta budhismo

Philippe Cousson, Prezidanto, Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI), Poitiers

Taesok Choe, eksa prezidanto, Esperanto-asocio de ŭonbulismo (EAŬ), Suda Koreio

Marek Degro, Direktoro, Fondaĵo de Anton Tunega, eks-prezidanto, Kristana demokratia junularo de Slovakio, Bratislava

Pavol Demeš, eksa ministro pri internaciaj rilatoj de la Slovaka Respubliko, Bratislava

Jozef Dravecký, eksa ambasadoro de Slovakio ĉe Sankta Seĝo, Bratislava

Ján Figeľ, speciala deputito de EU por religia libereco en la mondo, Eŭropa Komisiono, prezidanto, Fondaĵo de Anton Tunega, Bruselo/Bratislava

Anna Galovičová, Honora prezidantino, Forumo de Religioj de la Mondo – Slovakio, Bratislava/Piešťany

Maureen Goodman, Program-direktorino, Brahma Kumaris World Spiritual University (Tutmonda spirita universitato Brahma Kumaris), Londono

Mohamad Safwan Hasna, Fondinta kaj prezidanto, Islama fondaĵo en Slovakio, Bratislava

Katsuya Kimura, Direktoro, Internacia fako, Fondaĵo Oomoto, Tokio

Peter Kondrla, ĉefo, katedro de religiaj studoj, Universitato de Konstanteno Filozofo, Nitra

Vladimír Krčméry, Rektoro, Universitato de sano kaj sociaj sciencoj de sankta Elizabeto, manaĝero, RESOTY Re-socialiga komunumo de Anton Srholec, Bratislava

Unni Krishnan, Kunfondinto, Chief Service Architect, LongWealth, Vieno

Anna Krishnan-Somos, Kunfondinto, direktoro, LongWealth, Vieno

Grigorij Mesežnikov, Prezidanto, Instituto por publikaj aferoj, Bratislava

Irène Montjoye, Fakulo pri literature kaj kulturaj studoj, Vieno

Mário Nicolini, plenum-direktoro, Forumo de religioj de la mondo – Slovakio, Bratislava

Dušan Ondrejovič, emerita dekano, fakultato de evangeliana teologio, Universitato de Komenio, Bratislava (video-mesaĝo)

Daniel Pastirčák, Predikanto, libera evangeliana eklezio Cirkev bratská (Frata eklezio), Bratislava

Elizabeth Prodromou, Membrino, Delegitaro de Patriarko Bartolomeo I ĉe la Sankta kaj Granda Sinodo de la Ortodoksa Eklezio; Gast-lektorino pri solvo de konfliktoj, The Fletcher School for Law & Diplomacy, Tufts University, Boston (video-mesaĝo)

Peter Seman, Europedirect, Prešov

Emiliano Stornelli, Programa direktoro por Mediteraneo kaj Meza Oriento, Itala atlantika komitato, Romo

Branislav Škripek, Membro de la Eŭropa Parlamento, Bruselo

Humphrey Tonkin, Profesoro, Emerita prezidanto, Universitato de Hartford, Eksa prezidanto, Universala Esperanto-Asocio

Flory Witdoeckt, Prezidantino, Belga Esperanto-Federacio, Vic-prezidantino de Eŭropa Esperanto-Unio, Membrino, Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE), Oostende

Anna Záborská, Membrino de la Eŭropa Parlamento, Bruselo

Elisabeth Ziegler-Duregger, Ambasadoro de la Parlamento de religioj de la mondo, kunlabora cirklo Osttirol, United Religions Initiative, Lienz


Se vi havas demandojn pri CEIF 2016, bonvolu kontakti nin per info@fwr.sk.

CEIF 2016: Momenton, ĉu vere ĉiuj islamanoj estas teroristoj?

Registration