Stretnú sa kresťan, moslim a žid…

Diskusná séria „Stretnú sa kresťan, moslim a žid…“ je projektom vývoja a implementácie interaktívnych vzdelávacích modulov pre mládež vo veku 14-18 rokov zameraných na budovanie schopnosti rozumieť etnickým, kultúrnym a náboženským odlišnostiam, viesť dialóg s predstaviteľmi iných etník, kultúr a náboženstiev, rozvíjať v sebe motiváciu pochopiť príčiny extrémizmu a xenofóbie a vôľu prekonať ich spolu s politickou dezorientáciou, nevraživosťou a strachom. Projekt je zameraný na podporu hodnotového ukotvenia žiakov 17 stredných škôl v 3 periférnych regiónoch Slovenska najviac ohrozených rastom xenofóbie a náboženskej neznášanlivosti. Spája hĺbkovú diskusiu s intenzívnym zážitkom, ktoré podnietia vyše 1000 žiakov, 80 pedagógov, ako aj záujemcov z radov širokej verejnosti uvedomiť si podstatný význam medzietnického a medzináboženského pluralizmu a spolužitia vo vzájomnej úcte. Hlavnými hosťami diskusií budú duchovní predstavitelia troch monoteistických náboženstiev – kresťanstva, judaizmu a islamu, skutočné životné vzory, ktoré o hodnotách – demokratických, morálnych a duchovných – nielen hovoria, ale nimi žijú. Súčasťou projektu budú 3 livestreamované verejné diskusie, výstupy na webstránkach a sociálnych sieťach, video materiál, správa z diskusií s učiteľmi škôl, argumentačné podklady pre pedagógov a „know-how manuál“ pre prácu so žiakmi. Projekt prispeje k rozvoju dôvery a spolupráce medzi predstaviteľmi náboženských komunít, zdokonaleniu kompetencií mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život, zmobilizuje podobne zmýšľajúcich pedagógov k spolupráci a vytvorí predpoklady pre rozšírenie podobných aktivít v ďalších regiónoch Slovenska.