Stretnú sa kresťan, moslim a žid…

misha kapustin ondrej prostrednik mohamad hasna brat felix mario nicolini

UČÍTE STREDOŠKOLÁKOV? POSLEDNÉ 3 MIESTA NA WORKSHOP S RABÍNOM, IMÁMOM A DVOMA KŇAZMI

Organizátori úspešných medzináboženských podujatí na Slovensku vrátane obľúbenej diskusie s rabínom, imámom a kňazom „Stretnú sa kresťan, moslim a žid…“ pripravili edukatívny workshop pre pedagógov zameraný na medzikultúrne vzdelávanie.

V súčasnosti sme svedkami nárastu extrémistických nálad medzi mladými ľuďmi, ktoré sú častokrát podporené nepravdivými alebo skreslenými informáciami z rôznych zdrojov. Pritom vývoj v okolitých krajinách naznačuje, že kultúrna a náboženská diverzita v našom prostredí narastá.

Situáciu reflektujú i Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva SR na rok 2018/2019, ktoré hovoria o potrebe „zapracovať prierezové témy súvisiace s multikultúrnou výchovou“ (str. 11).

Dvojdielny workshop sa venuje budovaniu pedagogických zručností v oblasti medzikultúrnej a medzináboženskej výchovy s cieľom odovzdať pedagógom zručnosti, ktoré môžu využiť pri diskusii so študentami o témach, o ktorých majú dnes často iba skreslené informácie z médií a internetu. „Žijeme v globálnom svete, no názory mladých ľudí sú pod vplyvom médií, extrémistických skupín a je čoraz ťažšie nájsť žiaka otvoreného k opačnému názoru, ako mu vnucujú už spomínané skupiny. Očakávam, že sa naučím nový spôsob, akým sa o týchto citlivých témach dokážem podeliť so žiakmi a podarí sa mi hádam na hodinách odbúrať mýty a stereotypy,“ napísala nám Jana Dolhyová z Košíc, ktorá na gymnáziu učí občiansku náuku a geografiu.

Vybraní účastníci získajú na prvom workshope mikrogranty, ktorých cieľom bude pripraviť modelovú hodinu zo žiakmi s využitím nadobudnutých poznatkov.

Na workshopoch budú prítomní duchovní predstavitelia troch hlavných svetových náboženstiev: katolícky kňaz a františkánsky rehoľník Felix Mária, evanjelický kňaz Ondrej Prostredník, židovský rabín Miša Kapustin a moslimský imám Mohamad Safwan Hasna.

„Študenti druhého ročníka kládli zaujímavé a až filozoficky ladené otázky, čo bolo dôkazom, že ich téma naozaj zaujala. Je skvelé, že sa venujete mladým ľuďom a vytvárate priestor pre diskusiu na témy, ktorým sa na školách nevenuje dostatočná pozornosť, priestor, kde sa študenti môžu pýtať na veci, ktoré ich naozaj zaujímajú,“ povedala školská psychologička Viera Lokšová Piatrovová z SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene.

Workshopy sú určené najmä učiteľkám a učiteľom náuky o spoločnosti, takisto dejepisu, etiky a náboženstva. Cestovné náklady budú účastníkom preplatené vo výške cestovného hromadnou dopravou. Ubytovanie a strava je zabezpečená.

Prvý workshop sa bude konať 19. a 20. októbra 2018. Program bude v piatok od 16.00 do 21.00 a v sobotu od 9.00 do 14.00 na Bilingválnom gymnáziu v Žiline (Ulica T. Ružičku 3).

Všetci záujemci sa môžu prihlásiť vyplnením nasledujúceho krátkeho dotazníka: https://goo.gl/forms/Ua8H2QutCyDjkFLI3. Vyplnenie a odoslanie dotazníka sa považuje za záväznú prihlášku. Vzhľadom na obmedzený počet miest bude z prihlásených pedagógov vybratých 10 uchádzačov.

Registrujte sa už dnes! Na posledné 3 miesta je uzávierka prihlášok 14. októbra 2018.


Diskusná séria „Stretnú sa kresťan, moslim a žid…“ sa zameriava predovšetkým na interaktívne vzdelávanie pre mládež vo veku 14-18 rokov zamerané na budovanie schopnosti rozumieť etnickým, kultúrnym a náboženským odlišnostiam, viesť dialóg s predstaviteľmi iných etník, kultúr a náboženstiev, rozvíjať v sebe motiváciu pochopiť príčiny extrémizmu a xenofóbie a vôľu prekonať ich. Projekt je zameraný na podporu hodnotového ukotvenia žiakov stredných škôl najmä (ale nielen) v periférnych regiónoch Slovenska najviac ohrozených rastom xenofóbie a náboženskej neznášanlivosti. Spája hĺbkovú diskusiu s intenzívnym zážitkom, ktoré doteraz podnietili vyše 500 žiakov, desiatky pedagógov, ako aj stovky záujemcov z radov širokej verejnosti uvedomiť si podstatný význam medzietnického a medzináboženského pluralizmu a spolužitia vo vzájomnej úcte.

Radi prídeme aj k Vám!

Program pre študentov trvá 90 minút. Ponúkame aj stretnutie s učiteľmi náuky o spoločnosti, dejepisu, geografie, náboženstva, etiky či školskými psychológmi, pre ktorých je téma zaujímavá. Uvítame, ak sa pri tejto príležitosti na Vašej pôde stretneme aj s učiteľmi z iných škôl vo Vašom okolí.

Na pokrytie nákladov spojených s realizáciou projektu účtujeme minimálne režijné náklady. Váš príspevok bude použitý na pokrytie cestovných nákladov, kancelárskych potrieb pre žiakov, poštovného, ochutnávok etnických špecialít v rámci zážitkovej diskusie a solidárnu čiastku na to, aby sme za rovnakých podmienok mohli navštíviť všetky školy na Slovensku. Uvítame opakovanú spoluprácu a možnosť vzájomnej podpory pri vytváraní krajšej budúcnosti pre naše deti.

„Téma aj priebeh stretnutia boli pre našich žiakov prvého ročníka veľmi zaujímavé a obohacujúce. Pokladám za dôležité diskutovať s mládežou týmto spôsobom – dať im možnosť pýtať sa na to, čo ich zaujíma a na čo nenájdu odpovede vo svojom okolí. Stretnutie sa nieslo v atmosfére tolerancie a rešpektu, a to je podľa mňa hlavným cieľom výchovného procesu. Zo strany organizátorov bolo výborne pripravené. Odporúčam program všetkým školám, ktoré chcú brať prevenciu seriózne.” Mgr. Erik Papp, školský psychológ, SSOŠ polytechnická DSA, Nitra

“Boli sme veľmi poctení vašou priateľskou návštevou. Verím, že nájdeme spoločné aktivity a postupne budeme meniť názory v spoločnosti na menšiny. Som rada, že je nás čoraz viac takých, ktorým leží na srdci budúcnosť našich detí. Mám hlbokú úctu k vašej práci.” Aneta Jurgovianová, riaditeľka, Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok

„Naši žiaci naozaj doteraz nevideli osobne žiadneho moslima, a ak poznajú nejakého žida, väčšinou o tom nevedia.“ Andrej Žitňan, Evanjelické lýceum, Bratislava

Návštevu Vašej školy alebo organizácie s Vami rád dohodne Marek Degro, marek@fwr.sk, 0908 334 344

Tešíme sa na stretnutie!


Hlavnými hosťami diskusií sú duchovní predstavitelia troch monoteistických náboženstiev – kresťanstva, judaizmu a islamu, skutočné životné vzory, ktoré o hodnotách – demokratických, morálnych a duchovných – nielen hovoria, ale nimi žijú. Diskusií so študentmi sa zúčastňujú rabín Misha Kapustin, evanjelickí kňazi Ondrej Prostredník a František Ábel, starokatolícky kňaz Martin Kováč, katolícky kňaz Félix Mária a moslimský imám Mohamad S. Hasna. Pozvanie na verejné podujatie okrem nich prijal katolícky kňaz Anton Ziolkovský.

Súčasťou projektu sú verejné diskusie, výstupy na webstránkach a sociálnych sieťach, video materiál, argumentačné podklady pre pedagógov (verzia web, verzia print) a „know-how manuál“ pre prácu so žiakmi.

Projekt prispieva k rozvoju dôvery a spolupráce medzi predstaviteľmi náboženských komunít, zdokonaleniu kompetencií mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život, mobilizuje podobne zmýšľajúcich pedagógov k spolupráci a vytvára predpoklady pre rozšírenie podobných aktivít v ďalších regiónoch Slovenska.


Náš projekt v médiách:

Pýtajte sa na čokoľvek, nič nie je tabu (Mário Nicolini, SME, 9.1.2017)
Zišli sa na diskusiách žid, moslim a kresťan: slovenská realita, nie vtip (Andrej Bán, Denník N, 23.1.2018)
Mário Nicolini: Hosť dobrého rána (Pišta Vandal Chrappa, Slovenský rozhlas, 21.1.2018)  Urazili ste môjho priateľa, pán premiér (Ondrej Prostredník, SME, 23.1.2018)
Osobnosti vyzvali Fica, aby sa zdržal náboženskej neznášanlivosti (SITA, SME, 23.1.2018)
Strach z islamu (Cynická obluda, Denník N, 23.1.2018)
Reportáž s predstaviteľmi monoteistických náboženstiev (študentská TV G-vízia, 19.1.2018)
Bojuje proti predsudkom, najviac ho dojala otázka od Róma: Ak je Boh láskavý, prečo nás stvoril čiernych? (Marcel Marcišiak, TVNoviny.sk, 6.3.2018)

 


Kezmarok Kapustin Prostrednik Hasna cropRabín, kňaz a imám ukazujú Slovensku, že dialóg je možný

Duchovní lídri troch svetových náboženstiev ukazujú, že ak si vedia porozumieť oni, dokážu to aj ostatní.

„Každý máte svoje vlastné posvätné texty, sviatky, náboženskú prax. O čom sa vy vlastne spolu rozprávate, keď sa niekedy stretnete?“ pýta sa moderátor a výkonný riaditeľ Fóra náboženstiev sveta – Slovensko Mário Nicolini. Svoju otázku smeruje na troch hostí sediacich oproti nemu v kruhu tvorenom asi tridsiatkou stredoškolákov.

„Hovoríme o tom, čo máme spoločné. S rabínom to sú napríklad podobné prvky v doktríne, s kňazom úcta, ktorú naše náboženstvá pripisujú osobe Ježiša Krista,“ odpovedá predseda Islamskej nadácie na Slovensku a bratislavský moslimský imám Mohamad Safwan Hasna.

„Rozprávame sa o presahoch náboženských tém do bežného života,“ dopĺňa evanjelický kňaz a výskumný pracovník na Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Komenského Ondrej Prostredník.

„Ale aj o normálnych veciach a čomkoľvek zaujímavom, čo sa práve deje,“ uzatvára tretí hosť, liberálny rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Misha Kapustin.

Približne rovnako sa začína každé z asi 90-minútových posedení, počas ktorých majú žiaci možnosť debatovať s predstaviteľmi troch abrahámskych náboženstiev a pýtať sa ich celkom otvorene… úplne čokoľvek. Dôležité je, že nič nie je tabu. Môžu sa pýtať, či Židia naozaj vládnu svetu, alebo či sa moslimovia tajne chystajú islamizovať Slovensko. Otázky súvisiace s terorizmom či postavením žien v islame sú na dennom poriadku.

Do regiónov

Traja duchovní a moderátor cestujú po Slovensku a zhovárajú sa s tínedžermi na stredných odborných školách a gymnáziách. Zameriavajú sa najmä na regióny, kde majú žiaci obzvlášť malú príležitosť naživo vidieť praktizujúceho moslima či žida. Majú tak za sebou nielen návštevy škôl v Bratislave, Košiciach a Prešove, ale i Kežmarku, Snine či Sobranciach.

Navštívili už deväť stredných škôl, spolu takmer 400 študentov a vo svojej aktivite plánujú pokračovať aj v novom roku. Snažia sa sami na sebe ukázať, že aj oddaní veriaci rôznych svetových náboženstiev môžu spolu nielen bezproblémovo vychádzať, ale byť navyše jeden pre druhého obohatením.

Že to tak naozaj je, sa prejavuje aj priamo počas debát, keď neraz začnú počas odpovedí spontánne klásť otázky duchovní jeden druhému. Vidieť to však i v čase medzi stretnutiami, počas cestovania, v rozhovoroch na benzínových pumpách či v osobných debatách pred a po diskusiách. Vtedy si neraz všetci traja krátia čas porovnávaním citácií z posvätných textov na rôzne témy.

Stretnu sa krestan, moslim a zid ochutnavka jedalNielen reči

Aby boli stretnutia zaujímavejšie, ich súčasťou je okrem osobnej skúsenosti s duchovnými tiež ochutnávka moslimských a židovských jedál a ukážky ich hudby.

Študenti pred a po besede niekoľkými spôsobmi vyjadrujú svoje postoje k najčastejším stereotypom o menšinových náboženstvách a ich vyznávačoch. Usporiadatelia vďaka tomu budú môcť začiatkom budúceho roka presnejšie určiť, ako beseda ovplyvnila postoj študentov k najčastejším stereotypom spájaným najmä s judaizmom a islamom, ale i s kresťanstvom.

Vďaka „názorovým priamkam“ (odbornou terminológiou ľudským spektrogramom), ktorými svoj postoj žiaci neverbálne prejavujú na začiatku a na konci besedy, však už teraz možno hovoriť o pozitívnom dopade stretnutí na to, ako žiaci vnímajú náboženskú rozdielnosť a možnosť porozumieť si v podstatných otázkach.

Stretnu sa krestan, moslim a zid diskusia s ucitelmiUčitelia a verejnosť

Stereotypné vnímanie vyznávačov náboženstiev, ktoré sú na Slovensku v menšine, sa týka všetkých vrstiev spoločnosti, nielen študentov.

Reflektujúc tento stav sa rabín, kňaz a imám po besedách so študentmi stretávajú aj s ich pedagógmi. Zmyslom týchto stretnutí je hovoriť o témach, s ktorými sa najčastejšie stretávajú učitelia a odpovedať na otázky, ktoré od študentov dostávajú.

A aby toho nebolo málo, netradičné duchovné trio počas svojich výjazdov do regiónov organizuje i debaty s verejnosťou. Tie sa konajú pod sviežim názvom „Stretnú sa kresťan, moslim a žid…“ Doposiaľ sa odohrali tri – v Kežmarku, Košiciach a Bratislave. O záujme o tento druh obsahu svedčí i skutočnosť, že na druhú z debát prišla bezmála stovka ľudí a na tretiu tri stovky záujemcov.

O pripravovaných podujatiach sa verejnosť dozvie prostredníctvom udalostí na facebookových stránkach spoluorganizátorov: Fóra Náboženstiev Sveta Slovenskoportálu ISLAMONLINE.sk.

Autor: Fórum náboženstiev sveta – Slovensko a ISLAMONLINE.sk. Foto: Archív autorov


Abel Hasna Nicolini Ziolkovsky Kapustin 2_Dominik Sepp

V Bratislave prvýkrát verejne v dialógu rabín, imám, katolícky a evanjelický kňaz

Medzináboženský dialóg už viac nie je okrajovou témou. Podujatie v Pálffyho paláci prilákalo stovky ľudí.

„Hovorili sme o vážnych veciach, boli sme aj kritickí, ale nechýbali ani situácie, v ktorých sme sa uvoľnili,“ napísal na svojom facebooku katolícky kňaz Anton Ziolkovský. Predstavil tak diskusiu, v ktorej sa večer 23. januára 2018 v Pálffyho paláci v Bratislave stretol so svojimi proťajškami z iných tradícií, evanjelickým kňazom Františkom Ábelom, židovským rabínom Mishom Kapustinom a moslimským imámom Mohamadom Safwanom Hasnom. Čítajte viac.