Stretnú sa kresťan, moslim a žid…

Diskusná séria „Stretnú sa kresťan, moslim a žid…“ je projektom vývoja a implementácie interaktívnych vzdelávacích modulov pre mládež vo veku 14-18 rokov zameraných na budovanie schopnosti rozumieť etnickým, kultúrnym a náboženským odlišnostiam, viesť dialóg s predstaviteľmi iných etník, kultúr a náboženstiev, rozvíjať v sebe motiváciu pochopiť príčiny extrémizmu a xenofóbie a vôľu prekonať ich. Projekt je zameraný na podporu hodnotového ukotvenia žiakov 17 stredných škôl v 3 periférnych regiónoch Slovenska najviac ohrozených rastom xenofóbie a náboženskej neznášanlivosti. Spája hĺbkovú diskusiu s intenzívnym zážitkom, ktoré podnietia vyše 1000 žiakov, 80 pedagógov, ako aj záujemcov z radov širokej verejnosti uvedomiť si podstatný význam medzietnického a medzináboženského pluralizmu a spolužitia vo vzájomnej úcte.

Hlavnými hosťami diskusií sú duchovní predstavitelia troch monoteistických náboženstiev – kresťanstva, judaizmu a islamu, skutočné životné vzory, ktoré o hodnotách – demokratických, morálnych a duchovných – nielen hovoria, ale nimi žijú. Súčasťou projektu sú 3 verejné diskusie, výstupy na webstránkach a sociálnych sieťach, video materiál, správa z diskusií s učiteľmi škôl, argumentačné podklady pre pedagógov a „know-how manuál“ pre prácu so žiakmi.

Projekt prispeje k rozvoju dôvery a spolupráce medzi predstaviteľmi náboženských komunít, zdokonaleniu kompetencií mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život, zmobilizuje podobne zmýšľajúcich pedagógov k spolupráci a vytvorí predpoklady pre rozšírenie podobných aktivít v ďalších regiónoch Slovenska.


Kezmarok Kapustin Prostrednik Hasna cropRabín, kňaz a imám ukazujú Slovensku, že dialóg je možný

Duchovní lídri troch svetových náboženstiev ukazujú, že ak si vedia porozumieť oni, dokážu to aj ostatní.

„Každý máte svoje vlastné posvätné texty, sviatky, náboženskú prax. O čom sa vy vlastne spolu rozprávate, keď sa niekedy stretnete?“ pýta sa moderátor a výkonný riaditeľ Fóra náboženstiev sveta – Slovensko Mário Nicolini. Svoju otázku smeruje na troch hostí sediacich oproti nemu v kruhu tvorenom asi tridsiatkou stredoškolákov.

„Hovoríme o tom, čo máme spoločné. S rabínom to sú napríklad podobné prvky v doktríne, s kňazom úcta, ktorú naše náboženstvá pripisujú osobe Ježiša Krista,“ odpovedá predseda Islamskej nadácie na Slovensku a bratislavský moslimský imám Mohamad Safwan Hasna.

„Rozprávame sa o presahoch náboženských tém do bežného života,“ dopĺňa evanjelický kňaz a výskumný pracovník na Evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Komenského Ondrej Prostredník.

„Ale aj o normálnych veciach a čomkoľvek zaujímavom, čo sa práve deje,“ uzatvára tretí hosť, liberálny rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Misha Kapustin.

Približne rovnako sa začína každé z asi 90-minútových posedení, počas ktorých majú žiaci možnosť debatovať s predstaviteľmi troch abrahámskych náboženstiev a pýtať sa ich celkom otvorene… úplne čokoľvek. Dôležité je, že nič nie je tabu. Môžu sa pýtať, či Židia naozaj vládnu svetu, alebo či sa moslimovia tajne chystajú islamizovať Slovensko. Otázky súvisiace s terorizmom či postavením žien v islame sú na dennom poriadku.

Do regiónov

Traja duchovní a moderátor cestujú po Slovensku a zhovárajú sa s tínedžermi na stredných odborných školách a gymnáziách. Zameriavajú sa najmä na regióny, kde majú žiaci obzvlášť malú príležitosť naživo vidieť praktizujúceho moslima či žida. Majú tak za sebou nielen návštevy škôl v Bratislave, Košiciach a Prešove, ale i Kežmarku, Snine či Sobranciach.

Navštívili už deväť stredných škôl, spolu takmer 400 študentov a vo svojej aktivite plánujú pokračovať aj v novom roku. Snažia sa sami na sebe ukázať, že aj oddaní veriaci rôznych svetových náboženstiev môžu spolu nielen bezproblémovo vychádzať, ale byť navyše jeden pre druhého obohatením.

Že to tak naozaj je, sa prejavuje aj priamo počas debát, keď neraz začnú počas odpovedí spontánne klásť otázky duchovní jeden druhému. Vidieť to však i v čase medzi stretnutiami, počas cestovania, v rozhovoroch na benzínových pumpách či v osobných debatách pred a po diskusiách. Vtedy si neraz všetci traja krátia čas porovnávaním citácií z posvätných textov na rôzne témy.

Stretnu sa krestan, moslim a zid ochutnavka jedalNielen reči

Aby boli stretnutia zaujímavejšie, ich súčasťou je okrem osobnej skúsenosti s duchovnými tiež ochutnávka moslimských a židovských jedál a ukážky ich hudby.

Študenti pred a po besede niekoľkými spôsobmi vyjadrujú svoje postoje k najčastejším stereotypom o menšinových náboženstvách a ich vyznávačoch. Usporiadatelia vďaka tomu budú môcť začiatkom budúceho roka presnejšie určiť, ako beseda ovplyvnila postoj študentov k najčastejším stereotypom spájaným najmä s judaizmom a islamom, ale i s kresťanstvom.

Vďaka „názorovým priamkam“ (odbornou terminológiou ľudským spektrogramom), ktorými svoj postoj žiaci neverbálne prejavujú na začiatku a na konci besedy, však už teraz možno hovoriť o pozitívnom dopade stretnutí na to, ako žiaci vnímajú náboženskú rozdielnosť a možnosť porozumieť si v podstatných otázkach.

Stretnu sa krestan, moslim a zid diskusia s ucitelmiUčitelia a verejnosť

Stereotypné vnímanie vyznávačov náboženstiev, ktoré sú na Slovensku v menšine, sa týka všetkých vrstiev spoločnosti, nielen študentov.

Reflektujúc tento stav sa rabín, kňaz a imám po besedách so študentmi stretávajú aj s ich pedagógmi. Zmyslom týchto stretnutí je hovoriť o témach, s ktorými sa najčastejšie stretávajú učitelia a odpovedať na otázky, ktoré od študentov dostávajú.

A aby toho nebolo málo, netradičné duchovné trio počas svojich výjazdov do regiónov organizuje i debaty s verejnosťou. Tie sa konajú pod sviežim názvom „Stretnú sa kresťan, moslim a žid…“ Doposiaľ sa odohrali dve – v Kežmarku a v Košiciach. O záujme o tento druh obsahu svedčí i skutočnosť, že na druhú z debát prišla bezmála stovka ľudí. Tretia diskusia by sa mala uskutočniť v januári.

O pripravovaných podujatiach sa verejnosť dozvie prostredníctvom udalostí na facebookových stránkach spoluorganizátorov: Fóra Náboženstiev Sveta Slovenskoportálu ISLAMONLINE.sk.

 

Autor: Fórum náboženstiev sveta – Slovensko a ISLAMONLINE.sk. Foto: Archív autorov