Deklarácie Fóra

Hlavné výzvy deklarácií Fóra náboženstiev sveta 2015

Klimatické zmeny

Klimatické zmeny predstavujú vážnu a reálnu hrozbu pre všetky ekosystémy našej planéty. Dnes už nikto nespochybňuje fakt, že hlavnou príčinou tohto procesu je spaľovanie fosílnych palív, deforestácia a znečistenie oceánov. Napriek závažnosti týchto javov je možné ich vďaka technologickému pokroku zvrátiť. Tento boj však nesmie ostať len vo vedeckej rovine, ale je potrebné ho preniesť aj do filozofickej a náboženskej sféry. Preto je nevyhnuté, aby základom všetkých opatrení a politík prijímaných s cieľom limitovať následky klimatických zmien boli nasledovné princípy:

 • Človek je neoddeliteľnou súčasťou prírody, na ktorej závisí jeho prežitie.
 • Máme morálnu povinnosť zachovať životné prostredie pre budúce generácie.
 • Musíme rešpektovať dôstojnosť a ľudské práva každého človeka.
 • Ľudstvo musí konať koordinovane a na globálnej úrovni.

Boj s klimatickými zmenami vyžaduje predovšetkým:

 • zníženie emisií skleníkových plynov
 • urýchlený prechod na obnoviteľné zdroje energie
 • prehodnotenie súčasného konzumného spôsobu života
 • boj proti chudobe a podporu stratégie trvalo udržateľného rozvoja OSN

Podporte deklaráciu svojím hlasom tu:
http://www.parliamentofreligions.org/civicrm/petition/sign?sid=4&reset=1

Boj proti nenávisti, vojnám a násiliu

Koniec studenej vojny priniesol nielen ukončenie medzinárodného napätia a bipolárneho systému, ale aj nádej pre mierumilovnejší svet. Napriek určitému pokroku, ktorý medzinárodné spoločenstvo dosiahlo v deväťdesiatych rokoch pri riešení viacerých globálnych a regionálnych problémov, dnešný svet naďalej trápia vojenské konflikty a rôzne prejavy násilia a neznášanlivosti.

 • Je potrebné mať na zreteli, že rozličné náboženstvá a tradície majú odlišné a špecifické koncepcie boja proti neznášanlivosti, násiliu, vojnám a terorizmu. Každý jednotlivec preto musí konať podľa svojho náboženstva.
 • Medzinárodné spoločenstvo musí vyzývať predovšetkým k mierovým a nenásilným protestom proti nespravodlivosti, vojnám a násiliu.
 • Všetky ľudské aktivity spojené s týmto úsilím musia byť založené na základných princípoch medzináboženského dialógu a aktívnej občianskej spoločnosti.

Podporte deklaráciu svojím hlasom tu:
http://www.parliamentofreligions.org/civicrm/petition/sign?sid=5&reset=1

Nerovnosť príjmov a sociálnych rozdielov

Narastajúce nerovnosti medzi bohatými a chudobnými, ktoré môžeme pozorovať v ostatných rokoch, sú veľkou hrozbou pre ľudí bez rozdielu národnosti, či náboženskej príslušnosti. Tieto spoločenské rozdiely sú v priamom rozpore s našimi náboženskými tradíciami a podľa Svetového ekonomického fóra môžu spôsobiť závažné dôsledky pre medzinárodné spoločenstvo.

Pre úspešné vysporiadanie sa s týmto komplexným problémom je nutné konať na viacerých úrovniach.

 • V prvom rade je nevyhnuté podotknúť, že chamtivosť je predovšetkým duchovný problém, na ktorý môžu jedine náboženstvá poskytnuť adekvátne riešenie.
 • Spoločnosť musí jednotne čeliť chamtivosti a vykorisťovaniu.
 • Duchovní predstavitelia musia využívať svoju morálnu autoritu a aktívne podporovať politiku sociálnej inklúzie.
 • Medzináboženský dialóg musí obsahovať aj výzvy na prijatie takých politických opatrení, ktoré v maximálnej možnej miere podporujú sociálnu spravodlivosť.

Podporte deklaráciu svojím hlasom tu:
http://www.parliamentofreligions.org/civicrm/petition/sign?sid=3&reset=1

Práva a dôstojnosť žien

Ženy majú v spoločnosti nezastupiteľné miesto, avšak zápas o ich zrovnoprávnenie stále nie je zavŕšený. Na celom svete je jedna z troch žien znásilnená, fyzicky alebo psychicky týraná. Sedemsto miliónov žien bolo zosobášených v detskom veku. Viac ako stotridsať miliónov žien bolo donútených podstúpiť určitú formu obriezky. Každoročne sa približne dvestotisíc žien stane obeťou tzv. vrážd zo cti, páchaných ich rodinnými príslušníkmi.

Za týmito štatistikami sa skrývajú konkrétne ženské osudy, a preto musíme reagovať nasledovne.

 • Musíme si uvedomiť, že právo na ľudské zaobchádzanie nezávisí od pohlavia. Všeobecná deklarácia ľudských práv rovnako ako aj učenia svetových náženstiev volajú po súcitnom a spravodlivom zaobchádzaní so všetkými ľudskými bytosťami.
 • Vodcovia svetových náboženstiev musia dôraznejšie odsudzovať násilie páchané na ženách.
 • Svetové náboženstvá sa musia viac sústrediť na šírenie posolstva lásky a porozumenia v spoločnosti.
 • Zabezpečiť rovnocenné zastúpenie žien vo vedení náboženských organizácií.

Podporte deklaráciu svojím hlasom tu:
http://www.parliamentofreligions.org/civicrm/petition/sign?sid=2&reset=1

Deklarácia mladých lídrov

Na celom svete má päť z desiatich ľudí pod tridsať rokov, a napriek tomu je hlas mladých ľudí často prehliadaný. Medzinárodné spoločenstvo si musí uvedomiť, že mladí ľudia tvoria nezastupiteľnú súčasť spoločenského dialógu a ich hlas je potrebné vypočuť vždy pri prijímaní dôležitých politických rozhodnutí. Zároveň je však nevyhnutné motivovať mladých ľudí, aby sa aktívne zapájali do vecí verejných.

 • Je potrebné vytvoriť väčší priestor v štátnych, ale aj v súkromných organizáciach pre aktivizáciu mladých ľudí.
 • Politickí lídri si musia uvedomiť, že pri rozhodovaní musia zohľadniť aj dopad prijatých opatrení na mládež.
 • Takisto je potrebná lepšia výchova a podpora mladých lídrov na lokálnej, štátnej a medzinárodnej úrovni.
 • My, mladí lídri, nebudeme tichými nasledovateľmi staršej generácie. Popri práci, škole a priateľoch budeme venovať svoju energiu aj riešeniu problémov zajtrajška.
 • My, starší a skúsenejší, veríme v múdrosť mladých ľudí a podporujeme ich právo vyjadrovať sa k budúcnosti sveta, v ktorom budú žiť.
 • Množstvo našich náboženských tradícií nás zaväzuje pracovať spoločne v záujme ľudstva a Zeme.

Podporte deklaráciu svojím hlasom tu:
http://www.parliamentofreligions.org/civicrm/petition/sign?sid=1&reset=1

Práva pôvodného obyvateľstva

Pôvodní obyvatelia vo viacerých krajinách dlhé roky trpeli ako marginalizované skupiny obyvateľstva zbavené práv a slobôd. Posledné desaťročia sa však táto situácia začala meniť a viaceré štáty začali akceptovať a podporovať kultúrnu diverzitu a tradície domorodého obyvateľstva. Napriek pozitívnemu vývoju je stále veľa aspektov danej problematiky, ktoré ponúkajú priestor na zlepšenie.

 • Je nutné zefektívniť právnu ochranu domorodých skupín obyvateľstva, vrátane práva na vlastné územie a prírodné zdroje.
 • Kultúrne dedičstvo domorodých obyvateľov často zahŕňa aj rôzne posvätné miesta, ktoré je potrebné chrániť pred znesvätením.
 • Ľudstvo by malo prejavovať vďaku za dary prírody a lásku k Zemi, ktorej krása sa ukazuje v našich matkách, sestrách, manželkách, dcérach a všetkých ženách.
 • Pápež František by mal verejne zrušiť pápežské listiny z minulosti na podporu objaviteľských ciest, ktoré legitimizovali uzurpovanie územia a prisvojovanie prírodných zdrojov koloniálnymi mocnosťami.
 • Odsudzujeme všetko násilie voči domorodým ženám a domorodému obyvateľstvu vo všeobecnosti.

Podporte deklaráciu svojím hlasom tu:
http://www.parliamentofreligions.org/civicrm/petition/sign?sid=7&reset=1