Existujú univerzálne hodnoty a ako žiť v súlade s nimi?


V predvianočnom období koncom roka, 18. decembra 2015, sa uskutočnilo na aktuálne slovenské pomery netradičné stretnutie zástupcov rôznych vierovyznaní. Diskusiu iniciovalo občianske združenie Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, ktorého poslaním je kultivovať harmóniu medzi náboženskými a duchovnými spoločenstvami sveta, podporovať ich medzinárodnú angažovanosť a spoluprácu s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami s cieľom dosiahnuť spravodlivý, mierový a trvalo udržateľný svet. V sieti rôznych inštitúcií plánuje občianske združenie spoluorganizovať aj prestížne stredoeurópske Fórum náboženstiev sveta v roku 2017 v trojuholníku miest Bratislava – Viedeň – Praha.

nice DSC_9473Stretnutie sa uskutočnilo na pôde centra Bahájskeho spoločenstva v Bratislave. V úlohe hlavných diskutujúcich sa predstavili Dušan Deák, docent orientálnych jazykov a literatúry, Daniel Pastirčák, kazateľ Cirkvi bratskej, láma Sangje, učiteľ tibetského buddhizmu a Jitka Spillerová, hovorkyňa Bahájskeho spoločenstva na Slovensku. Stretnutie otvoril a moderoval spoluzakladateľ Fóra náboženstiev sveta – Slovensko Mário Nicolini širšou prezentáciou tejto iniciatívy. Medzi účastníkmi zarezonovali pôvodné myšlienky z roku 1893 o premostení Východu a Západu prednesené na prvom kongrese v Chicagu hinduistickým mníchom Swami Vivekanandom a motto “Obnovme pôvodnú jednotu sveta” od presbyteriánskeho kňaza Johna Henry Barrowsa, ktorý kongresu predsedal. Zatiaľ ostatné globálne fórum v Salt Lake City (15.-19. októbra 2015) sa nieslo v duchu hesla “Vráťme sa k srdcu našej ľudskosti”, aby bohatstvo náboženských tradícii slúžilo na prospech občianskej spoločnosti a prispelo k riešeniu akútnych globálnych problémov.

nice DSC_9497Samotnú diskusiu na tému „Existujú univerzálne hodnoty a ako žiť v súlade s nimi?“ otvoril známy slovenský kazateľ Daniel Pastirčák myšlienkou o jadre ľudského zápasu, ktoré leží medzi ilúziou sebastrednosti (“Cez moju chrbtovú os prechádza os vesmíru – ľudia a veci sú natoľko dôležité, nakoľko sú dôležité pre mňa.”) a láskou (“Ty si rovnako centrom Zeme ako ja.”). Vyzdvihol fakt, že univerzálne hodnoty zakladajú samotnú ľudskosť. Upozornil však, že v súčasnom svete je strach nielen emóciou, ale priam vášňou. V minulosti svet pustošil antisemitizmus, v súčasnosti islamofóbia, a to môže opäť spôsobiť katastrofu. Na koncepte Fóra náboženstiev sveta je Pastirčákovi najviac sympatické, že dialóg je najlepším spôsobom, ako pestovať vlastnú sebareflexiu.

Orientalista Dušan Deák poukázal na fakt, že v Európe sa predáva korán oveľa viac po teroristických útokoch na USA v septembri 2001. Prečo si ľudia myslia, že keď prečítajú korán, spoznajú moslima, keď bibliu tak kresťana, keď Bhagavat Gitu tak hinduistu? Chcieť pochopiť a spoznať súčasného veriaceho človeka podľa prastarého textu je podľa Deáka naivné – treba spoznať jeho reálny súčasný život a interpretáciu učenia na konkrétny historický kontext. Cestou k tomuto poznaniu a zblíženiu je dialóg.

DSC_9499Láma Sangje poznamenal, že hodnoty sú naprieč skupinami a generáciami rôzne, no napriek tomu možno nájsť spoločné menovatele, ako napríklad ľudský život a rodina. Treba sa sústrediť na hodnoty nepodmienené preferenciami, za čo láma považuje nepodmienenú lásku. Zásadný rozdiel vysvetľuje na príklade, ako sa podmienená láska môže premeniť na nenávisť, kdežto nepodmienená láska (súcit) je bezpodmienečnou, nemennou cnosťou nezávislou od vonkajších okolností. Odstrániť sebastrednosť znamená obrátiť myseľ k druhým a prejaviť im veľký súcit – priať im trvalé šťastie.

Bahájka Jitka Spillerová vyzdvihla fakt, že všetky náboženstvá majú niečo spoločné – zlaté pravidlo “Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe.” Spomenula zásadu bahájskej viery: náboženstvo by malo zjednocovať všetky srdcia a malo by spôsobiť, že vojny a rozpory zmiznú z tváre Zeme. Náboženstvo by malo podnecovať duchovnosť a prinášať do každého srdca život a svetlo. Zakladateľ bahájskej viery povedal: “Blahobyt ľudstva, jeho mier a bezpečie nemožno dosiahnuť, pokiaľ nebude dosiahnutá jeho jednota.”

nice DSC_9491V následnej diskusii zaznel apel na ľudské svedomie. V kresťanstve ako aj iných náboženstvách existuje prirodzený mravný zákon – je to základ, na ktorom sa môžu náboženstvá zjednotiť. Zároveň však platí, že ideálna priamka existuje len v matematickej teórii, v našej realite len jej nepresné realizácie.

Jednota sa dá vnímať rôznymi spôsobmi. Heslo “V jednote je sila!”, znejúce na námestiach Novembra 1989 ako dobrá jednota, stálo v kontraste s monolitickou jednotou jedinej vládnucej komunistickej strany, ktorá sa snažila diktovať spoločenský vývoj. Tou žiadúcou jednotou môže byť len jednota v rôznosti.

Zarezonovalo varovanie, že najťažšou vecou náboženského vnímania je uniesť ťarchu svojej vlastnej nedokonalosti. Najväčšie zlá sa páchajú s čistým svedomím – ľudia sami seba klamú, že idú spasiť svet. Viera bez kritického myslenia sa môže stať nebezpečnou – preto je dôležitá reflexia pravdivosti.

Diskusia podčiarkla úlohu vzdelávania a praktického náboženstva. Fanatizmus vznikal v dejinách, keď ľudia vedeli málo o druhých a o svojom si mysleli, že je to najlepšie. Je dôležité kultivovať vzdelanie tak, aby deti mali možnosť dozvedieť sa o iných náboženstvách a kultúrach. Slovami jedného z účastníkov, “každý človek je drahokam, ktorý je potrebné leštiť”.

nice DSC_9503Diskusia sa dotkla aj témy utečencov, pričom prevládol postoj o potrebe ich prijatia a zaradenia do spoločnosti. Slovensko je homogénnou spoločnosťou, bojíme sa vecí, ktoré sme v živote nevideli. Utečenci do tohto začarovaného kruhu spadajú dokonale – bojíme sa, lebo sme ich nevideli, nevideli sme ich, lebo sme ich medzi seba nepustili.

Utečenci sú šancou, nie hrozbou – môžu pomôcť Slovensku stať sa tolerantnejšou krajinou.

Zaznamenali: Feri a Mário

Občianske združenie Fórum náboženstiev – Slovensko plánuje sériu diskusií na témy súvisiace s hodnotami, kultúrou a náboženstvom, ktoré na začiatku predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie vyvrcholia konferenciou Stredoeurópske medzináboženské fórum (Central European Interfaith Forum – CEIF 2016). Bližšie informácie nájdete na webstránke http://fwr.sk/ceif-2016/.

Prúdom rôznych aktivít sa naša organizácia chce podieľať na formovaní morálnych hodnôt spoločnosti. Budeme premosťovať kultúrne a náboženské komunity navzájom a podporovať dialóg duchovných lídrov a inštitúcií s občianskou spoločnosťou. Svoje aktivity zameriavame na dodržiavanie ľudských práv, zlepšenie životného prostredia, rozvoj aktívneho občianstva, kreativity a podnikavosti, dobrovoľníctva, projektového riadenia, budovanie inštitucionálnych kapacít a výmenu osvedčených postupov. Vo vzťahu k mladej generácii dávame dôraz na odstránenie predsudkov, xenofóbie, rasizmu a všetkých foriem netolerancie a extrémizmu. Svojou činnosťou meníme Slovensko k lepšiemu, zviditeľňujeme ho vo svete a pomáhame tomu, aby konštruktívne prispievalo do medzinárodného diania.

Ak máte záujem zúčastniť sa našich diskusií, napíšte nám na adresu info@parlament2017.sk.