Bratislava – nové centrum medzináboženského dialógu?

Náboženstvo musí spájať, nie rozdeľovať, zhodli sa účastníci diskusie, ktorú dňa 30. mája 2016 zorganizovali občianske združenia Fórum náboženstiev sveta – Slovensko a Nadácia otvorenej spoločnosti v Bratislave. Na pozadí rastúceho napätia medzi prisťahovalcami z moslimských krajín a väčšinovým obyvateľstvom v krajinách Európskej únie, židia, kresťania a moslimovia v Bratislave spoločne apelovali na to, aby žiadne náboženstvo nebolo zneužívané v mene politických či ekonomických cieľov. Takisto dôrazne odsúdili všetky formy nábožensky motivovaného násilia, radikalizmu a extrémizmu.

P1100235O čo tu vôbec išlo? Je to ozaj tak ťažké prekonať strach a podať si ruku? Ako sme sa dozvedeli z osobného svedectva Shai Hermesha, predsedu Svetového židovského kongresu z Izraela, celý život bol súčasťou bojov s moslimami zo susedných štátov. A dnes tu sedí vedľa zástupcu moslimského štátu Egypt, veľvyslanca Amr El Henawyho, čo vo svojom živote nikdy neočakával. Aj preto vyslovil postreh splnomocnenec Európskej únie pre náboženskú slobodu vo svete Ján Figeľ, že ani dnes, v treťom miléniu, nie je bežné, aby ľudia žili dôstojne, v harmónii, aby neboli prenasledovaní, väznení či zabíjaní pre svoje vierovyznanie len preto, že sa líši od majoritnej spoločnosti v danej krajine. Dialóg je dnes kľúčovým pojmom. Podľa Jána Figeľa by takéto diskusné aktivity mali pokračovať, pričom do konverzácie je potrebné pozvať širšie publikum, mladých ľudí.

P1100266Vysokú kultúru prejavil veľvyslanec Egypta na Slovensku Amr El Henawy, ktorý prenechal svoje poradie duchovnému zástupcovi islamu Dr. Hashim A. Mahrougimu, riaditeľovi Viedenského islamského centra, najstaršej mešity v hlavnom meste Rakúska. Dr. Mahrougi zdôraznil fakt, že väčšina ľudí, najmä mladých, získava informácie z internetu a sociálnych sietí, osvojuje si postoje na skreslených informáciách, nie priamo štúdiom islamu pod odborným vedením. Výsledkom je bežné zovšeobecnenie, že moslimovia sú agresívni, teroristi, zabijaci, ktorí sa už azda nevedia dočkať, ako obsadia Európu a zotročia kresťanov.

_DSC6121A pritom, v islame to je podobne ako medzi kresťanmi, kde prevládajú mierumilovní, skromní ľudia, ktorí sú hlboko veriaci. Veľvyslanec Egypta podporil slová Ya’akova Margiho, poslanca Knessetu, že islam a judaizmus sú si veľmi blízke učenia. Obe považujú svojich prorokov, ako bol Mojžiš či Mohamad, za ľudské zrodenie, nie Boha či jediného _DSC6127Božieho syna. Obe nezobrazujú Boha, ani maľbou, ani sochou. A je tu mnoho ďalších podobností. Daniel Pastirčák, ktorý je kazateľom Cirkvi bratskej, upozornil na unikátny vzťah človeka s Bohom, ktorý podnecujú všetky tri monoteistické náboženstvá.  Ide zároveň o veľkú energiu, ktorá sa môže zneužiť. K zneužitiu dochádza, keď ľudia zostanú presvedčení o absolútnosti a výlučnosti svojej pravdy. Aj o tom boli náboženské vojny po celé storočia.

Zvi Vapni, veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku, poukázal na skutočnosť, že v Izraeli sa rešpektujú všetky monoteistické náboženstvá a popri sebe vykP1100255onávajú svoje obrady v harmónii. V izraelsko-arabskom konflikte ide o iné príčiny, nie náboženstvo. Podľa veľvyslanca Vapniho sú na svete omnoho väčšie problémy, na ktoré ľudstvo musí sústrediť energiu.

Otázky auditória sa týkali riešení dnešných problémov netolerancie, s dôrazom na vzdelávanie detí a mládeže. Vznikla zhoda na tom, že je potrebná pravdivá osveta už na školách, čo skutočne vyznávajú moslimovia, kresťania a židia, čo ich spája a čo ich rozdeľuje z hľadiska viery. Absolútnym základom, na ktorom musí stáť osveta a vzdelávanie, je vzájomný rešpekt.


P1100244Všetci diskutujúci sa zhodli, že islam, judaizmus i kresťanstvo majú oveľa viac spoločného ako rozdielneho – vychádzajú z rovnakých etických princípov, prinášajú odkaz mieru a lásky k blížnemu. Kladú dôraz na ľudskú dôstojnosť, každý človek má rovnaké práva, sme si rovní pred Bohom aj pred svetskými inštitúciami. Všetci panelisti odmietli násilné konvertovanie na inú vieru, je nutné rešpektovať spoločenské a rodinné tradície, vrátane náboženskej identity.

Skutočná deliaca línia, ako upozornil veľvyslanec Vapni, dnes beží medzi tými, ktorí uznávajú ľudskú dôstojnosť a tými, ktorí nad ňu nadraďujú česť, národ či náboženstvo – to je neakceptovateľné. Tvárou v tvár fundamentalizmu a extrémizmu majú všetky tri monoteistické náboženstvá zdieľanú zodpovednosť za prežitie a prosperitu ľudskej rodiny.

_DSC6146V diskusii zaznel silný apel na odvážne politické líderstvo, vieru v budúcnosť, nie posadnutosť minulosťou. Za rétorikou osočovania, redukovania moslimov na teroristov, sa skrýva motív. Prečo má niekto potrebu občanov zastrašovať a zavádzať? Osobitnú zodpovednosť nesú aj predstavitelia médií, aby sa strach a hnev nešíril ako lesný požiar.

Aj preto bolo primerané a zo strany publika aj diskutérov ocenené, na obrazovke premietnuť video odkaz pápeža Františka, v ktorom Svätý Otec, podporený hlasmi zástupcov judaizmu, budhizmu, islamu, hinduizmu, jasne vyzýva na medzináboženský dialóg: “V tomto zástupe, v tomto spektre náboženstiev jestvuje len jedna istota pre všetkých – všetci sme deťmi Boha.” A všetkých nás ako Božie deti spája láska.

P1100261Bývalý veľvyslanec Slovenska vo Vatikáne Jozef Dravecký pripomenul, že pápež Ján Pavol II. už v roku 1986 zorganizoval v Assisi Svetový deň modlitieb za mier, na ktorom sa zúčastnilo 160 predstaviteľov svetových náboženstiev. Pri 25. výročí tejto udalosti pápež Benedikt XVI. na rovnakom mieste viedol Deň zamyslenia, dialógu a modlitby za mier a spravodlivosť vo svete, na ktorom sa ako pútnici pravdy a mieru opätovne zišli predstavitelia svetových náboženstiev.

Diskusia skončila inšpiratívnymi vyjadreniami diskutujúcich, čo sa dá urobiť počas nasledujúcich 24 hodín, aby sa svet začal meniť k lepšiemu. Počas letného festivalu Pohoda  bude v nedeľu 10. júla ráno Daniel Pastirčák organizovať ekumenické stretnutie pre všetkých, najmä pre mladých návštevníkov Pohody. Dr. Mahrougi pozval všetkých na návštevu viedenskej mešity, aby spoznali skutočný, umiernený islam na vlastnej koži. Veľvyslanci Egypta a Izraela na Slovensku sa zaviazali pokračovať vo verejných aktivitách na podporu tolerancie a rešpektu, na budovanie mostov medzi ľuďmi. Shai Hermesh vyvinie všetko úsilie na to, aby politici začali oddeľovať politiku od náboženstva.

V niektorých z nás rezonovala vízia popredného rakúskeho psychiatra Viktora Frankla o „jednej ľudskej rodine“. Veď ako konštatuje vo svojich knihách, trvalo niekoľko storočí, aby sa časť ľudstva zjednotila na monoteizme, že Boh je Jeden. Chce to v úsilí pokračovať  a dosiahnuť monantropizmus – že sme jedna ľudská rodina. Mimochodom, nič nové pod slnkom. Tento výrok už poznáme z védskej starovekej kultúry v mantre „Vasudevam kutumbakam“ – jeden svet a jedna ľudská rodina.

_DSC6179Diskusiu zorganizovali občianske združenia Fórum náboženstiev sveta – Slovensko a Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci so Svetovým židovským kongresom, Medzinárodným kresťanským veľvyslanectvom Jeruzalem a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o to, že sa začínajú v dnešnej dobe, práve v stredoeurópskom kontexte, ozývať vo verejnej diskusii hlasy uprednostňujúce lásku pred nenávisťou, odvahu pred strachom, vnímanie náboženstva ako pozitívnej sily, ktorá dokáže nielen rozdeľovať, ale aj spájať. Hlasov, ktoré rozoznajú pravé náboženstvo od jeho politickej manipulácie, nie je nikdy dosť.

Anna Galovičová je čestnou predsedkyňou Fóra náboženstiev sveta – Slovensko. 

Mário Nicolini je výkonným riaditeľom Fóra náboženstiev sveta – Slovensko.

Pasted_Image_25_05_16_20_44